Revsbotn Distriktslakseforening

Regler

Soner

Fisketider

Fangstrapport

Fiskeregler 

Fiskeregler 2019 Russelvvassdraget.


Sesong 01.06.2019 til 31.08.2019


Det er kun tillat å fiske laks!

Sjøørret og sjørøye er totalfredet hele sesongen i hele elva.


Fredningssoner:

Russelvmunningen, fra sjøen og opp til kraftlinja som krysser elva, hele sesongen.

Brukulpen, fra Russelvbru og til stryket ovenfor brukulpen fra og med 01.08

Fossen, øverfossen og opp til fossenbrua, hele sesongen

Tverrusselva, fra miessejohka og opp så langt laks forekommer, hele sesongen.Redskapsbestemmelser:

-Fiske med sluk og mark med søkke fram til og med 09.07

-Fiske med flue og mark uten søkke hele sesongen.

-Det er kun tillatt med tre kroker, en trebbelkrok regnes som tre kroker.

-Max krokgap 15 mmFiskesoner

Sone 1 Ravdulmunningen til sjøen.

Sone 2 Ravdulmunningen til Fossen

Sone 3 Fra Fossen bru til miessejohka

Sone 4 Ravdul opp til Svanelva

Sone 5 Ravdul ovenfor Svanelva

Sone 6 SvanelvaKilde:

Forskrift om endring i forskrift 10. mai 2012 nr. 438 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag.

Fastsatt av Miljødirektoratet den 28.5.2019 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold §§ 15 og 16 og lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 33, jf. delegeringsvedtak ved Kgl. res. 27. november 1992 nr. 864 og forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk §§ 1 og 2. I I § 2 Fisketider, kvoter, forbudssoner, redskapsbegrensninger m.m. gjøres følgende enderinger i fisketid og spesielle bestemmelser:

Fredningsoner:


- SONE 3 (fra Russelvfossen og oppover forbi Tverrusselv bro.


- Russelvmunningen (35 W 413340 7836506), fra sjøen og ca 370 meter oppstrøms til den første kraftlinja som krysser elva er all fiske forbudt. )

Munningen er et viktig funksjonsområde for sjørøya i hele sesongen. Både gyteklar røye og gjeldfisk går i munningsområdet. Når det blir lite vann i elva oppholder også laks seg her over lengre tid.


- Brukulpen fra Russelv bro og 250 meter oppover fredes for fiske fra 01.08.


Fisketider:


Laks       01.06 til 31.08

Sjøørret  01.06 til 31.08

Sjørøye   01.07 til 31.07

I Ravdul (Sone4,5 og 6) er Sjørøye er fredet hele sesongen.


Soner:


Sone 1 Ravdulmunningen til sjøen.

Sone 2 Ravdulmunningen til Fossen

Sone 3 FREDET ,ALT FISKE FORBUDT

Sone 4 Ravdul opp til Svanelva

Sone 5 Ravdul ovenfor Svanelva

Sone 6 SvanelvaALLE som fisker i Russelva skal levere inn fangstrapport. Det er svært viktig at fiskeforeningen får inn fortløpende og så nøyaktige fangstrapporter som mulig for at elva skal kunne være åpen for fiske – både i år og framtida. Dette gjelder også hvis du ikke har fått fisk.


Skjellprøveposer finner du i postkassen ved Russelv bru. Her kan du også levere ferdig skjellprøve.


Døgnkort leveres inn straks fisket er avsluttet. Sesongkort leveres inn senest 10. September.


LAKSELUS:

Det er ikke noen egen rubrikk for registrering av lakselus på fangstrapporten eller skjellprøveposene. Og vi ønsker ikke dette heller. Men om noen får fisk med mye lus på så kan det være nyttig for oss om dere noterer dette i fangstrapporten eller på skjellprøveposen.


OPPDRETTSLAKS:

Det er svært viktig at all oppdrettslaks blir meldt inn. Skriv i fangstrapporten og på skjellprøveposen at det er oppdrettslaks. Oppdrettslaks hører ikke hjemme i elva og vi ønsker den ikke der, oppdrettslaksen skal heller ikke settes ut igjen om man får en.FANGSTRAPPORT OG SKJELLPRØVERCopyright. All Rights Reserved